Yleiset kulttuuripalvelut

Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tukea ja tuottaa kulttuuripalveluita koko Oulun alueella. Yleiset kulttuuripalvelut vahvistaa taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä sekä parantaa niiden saatavuutta eri kohderyhmät huomioiden. Tehtävänä on myös tukea vapaan kentän ja kuntalaisten oman kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia, kehittää taide- ja kulttuurikasvatusta sekä kulttuurin moninaisuutta ja tasa-arvoa. Yleiset kulttuuripalvelut edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Sen edustajat toimivat asiantuntijoina moniammatillisissa yhteistyöryhmissä ja esimerkiksi kulttuuriavustusten ja -apurahojen valmistelussa.

Oulun kaupungin yleisiä kulttuuripalveluita tuotetaan ja koordinoidaan kulttuuritalo Valveella (vuoden 2019 alusta lukien). Kokonaisuutta johtaa kulttuuritalon johtaja, kulttuuripalvelupäällikkö Arja Huotari.

Yleisten kulttuuripalveluiden kokonaisuuteen kuuluu:

Kulttuuritalo Valveen toiminta
Oulun Lastenkulttuurikeskuksen toiminta
Alueelliset kulttuuripalvelut
Kulttuurin hyvinvointipalvelut

Kulttuuritalo Valve

Kulttuuritalo Valve on paitsi kulttuuritoiminnan estradi ja vireä tapahtumien talo, myös työtila ja monien kulttuurialan yhdistysten koti Oulun keskustassa. Valveella tehdään monipuolista yhteistyötä kulttuurialan toimijoiden, taiteilijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa, ja se myös ylläpitää erilaisia tiloja taide- ja kulttuurialan käyttöön.

Talon johtaja on Arja Huotari. Talon tilojen käytöstä ja kulttuurituotannoista sekä yleisöpalvelujen kehittämisestä vastaa tuotantopäällikkö Pauliina Eronen.

Oulun Lastenkulttuurikeskus

Oulun lastenkulttuurikeskus järjestää kulttuuripalveluita erityisesti lapsille, nuorille ja perheille. Sen toimintaan kuuluu keskeisesti Valveen elokuvakoulun ja sanataidekoulun taideopetusryhmät, tapahtumat ja festivaalit sekä elokuva- ja sanataiteen valtakunnallinen kehittämistyö. Lastenkulttuurikeskuksen tavoitteena on lisätä kulttuuripalveluiden saatavuutta ja tasa-arvoa, ja se tekee tiivistä yhteistyötä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Keskus toimii kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittäjänä ja tarjoaa opettajille ja kasvattajille täydennyskoulutuksia sekä opetuksen tueksi taidelähtöisiä menetelmiä. Oulun lastenkulttuurikeskuksen henkilöstö toimii asiantuntijana valtakunnallisissa verkostoissa ja kumppanina kansainvälisissä projekteissa. Se on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen.

Oulun lastenkulttuurikeskuksen vastuulla on useita valtakunnallisia kehittämishankkeita. Parhaillaan keskus koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden kärkihanketta 2016–20 Oulussa, minkä myötä alueen kouluissa on tarjolla yhä enemmän lasten ja nuorten harrastamismahdollisuuksia. Se vastaa myös Taidetestaajat-hankkeen aluekoordinaatiosta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä valtakunnallisesta Koulujen elokuvaviikosta. Vuosittaisia tuotantoja ovat mm. valtakunnalliset Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataidefestivaali sekä lasten itsetekemien elokuvien Oskari-kilpailu. Keskus koordinoi Lasten kulttuurikaupunki Oulu -yhteisviestintäkokonaisuutta.

Oulun lastenkulttuurikeskuksen toiminnasta vastaa lastenkulttuuripäällikkö Katri Tenetz.

Alueelliset kulttuuripalvelut

Alueellisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on kulttuuripalvelujen tuottaminen ja kulttuuritoiminnan mahdollisuuksien kehittäminen kaupunginosissa. Alueelliset kulttuuripalvelut järjestää tapahtumia eri puolilla Oulua sekä tukee alueiden omaa kulttuuritoimintaa. Se luo ja ylläpitää verkostoja, jotka mahdollistavat yhteisten tuotantojen ja vierailujen järjestämisen ja esimerkiksi festivaalien levittäytymisen koko kaupungin alueelle. Yhteistyötä tehdään myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa sekä osana nuorison ja ikäihmisten parissa tehtävää työtä.

Alueellisten kulttuuripalveluiden vastuuhenkilö on vastaava tuottaja Ville-Mikko Sikiö.

Kulttuurin hyvinvointipalvelut

Kulttuurin hyvinvointipalveluiden tehtävänä on lisätä tietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista sekä kehittää palvelujen saavutettavuutta. Se toimii moniammatillisessa yhteistyössä kulttuuri- ja hyvinvointitoimijoiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kulttuurihyvinvoinnin palvelut ovat asiakas- ja tarvelähtöisiä, kohderyhmälleen räätälöitäviä palveluja, joilla on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tavoitteita ja vaikutuksia. Toiminta vie taidetta ja kulttuuria osaksi sosiaali- ja terveyshuoltoa ja pyrkii tavoittamaan myös heidät, joiden on fyysisten rajoitteiden tai taloudellisten tai sosiaalisten esteiden vuoksi haastavaa osallistua kulttuuritoimintaan. Kulttuurin hyvinvointipalveluiden osa-alueita ovat esimerkiksi kulttuurinen vanhustyö ja osallistava ja soveltava taide. Oulun esimerkkejä ovat mm. Kaikukortti-, Ikäihmisten kulttuurikummi- sekä Taideneuvola-toiminta.

Kulttuurin hyvinvointipalveluiden vastuuhenkilö on vastaava tuottaja Jaana Potkonen, joka toimii myös kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijana eri yhteistyöryhmissä.